Beszámolási rend

A különböző jelentések (pl. csapatok éves jelentései, kerületek pénzügyi és tevékenységbeszámolói) meglehetősen nehezen működő részei a szövetség életének. Ráadásul az új civil törvény elég részletes beszámolási kötelezettségeket ír elő. Talán fölösleges magában az alapszabályban részletesen előírni a beszámolási kötelezettségeket, így az inkább csak általános utalások tartalmaz, és ez az országos elnökség által naprakészen tartott beszámolási rend tartalmazhatja a jelentéstételi kötelezettségek részletes leírását.

Általános rendelkezések

A beszámolókat a Szövetség alapszabályával összhangban, elektronikus úton kell elkészíteni és benyújtani. Ahol erre mód van, ott a Szövetség erre szolgáló alkalmazását (ECSET) kell használni. Ahol nincs, ott az országos elnökség útmutatásának és esetlegesen közzétett sablonjainak megfelelően táblázatkezelő vagy szövegszerkesztő szoftverrel kell elkészíteni a beszámolókat.

A beszámolók elkészítésénél az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény) közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Cserkészcsapat

Évi jelentés

A cserkészcsapat parancsnoka minden év március 1-ig elküldi az érintett körzetelnöknek, valamint az érintett kerületi és az országos elnökségnek az előző naptári évről szóló beszámolóját (évi jelentés).

Az évi jelentés tartalma:

  • a cserkészcsapat tagjainak felsorolása,
  • a cserkészcsapat főbb tevékenységeinek leírása, amely bemutatja a csapat által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit.

Kerület

Negyedéves pénzügyi beszámoló

A kerületi elnökség március 31., június 30., szeptember 30., és december 31. napjáig elküldi az országos irodának az előző dátum óta keletkezett számlákat és ezek könyvelését.

Év végi pénzügyi beszámoló

A kerületi elnökség március 1-ig elküldi az országos irodának az előző naptári évről szóló, kerületi küldöttgyűlés által elfogadott pénzügyi beszámolót, amely a civil törvény rendelkezéseinek megfelelően a következő bontás szerint készül:

Bevételek
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) költségvetési támogatás:

  • ca) pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
  • cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
  • cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
  • cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege ("egy százalék");

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

Kiadások
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

A pénzügyi beszámolót olyan formában is el kell készíteni, hogy kiolvasható legyen belőle, mennyiben teljesült a kerület éves költségvetése.

Év végi tevékenységbeszámoló

A kerületi elnökség március 1-ig elküldi az országos irodának az előző naptári évről szóló, kerületi küldöttgyűlés által elfogadott tevékenységbeszámolót. A beszámoló szerkezete követi a kerületi elnökség feladatainak alapszabály általi felsorolását. A beszámoló bemutatja a kerület által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit.

Országos szint

Az országos elnökség a cserkészcsapatoktól és a kerületektől érkező beszámolók alapján elkészíti a Szövetség civil törvénnyel és annak végrehajtási rendeletével összhangban álló éves beszámolóját, amelyet az országos küldöttgyűlés rendes ülése fogad el minden évben május harmadik szombatján. Az így elfogadott beszámolót az országos elnökség a civil törvény szerint letétbe helyezi és a Szövetség honlapján közzéteszi.